Våra tjänster

Solen skiner i naturen över gräs och vatten

Förorenad mark

Vi har arbetet med olika frågor kopplade till förorenad mark i över 10 år och har under denna tid genomfört projekt som berör de flesta aspekter av arbete inom förorenade områden. Dessa innefattar alla delar av processen, från karakteriserande provtagning och riskbedömning till saneringsoptimering och slutrapportering av genomförda åtgärder.

Gul grävmaskin i ett industriområde

Tjänstekategorin innefattar bl.a.:

 • Markmiljöprovtagning
 • Yt- och grundvattenprovtagning
 • Provtagningsplan
 • Saneringsanmälan
 • Utvärdering
 • Schaktkontroll
 • Riskbedömning
 • Saneringsoptimering
 • Sedimentprovtagning
 • Porgasprovtagning
 • Trädprovtagning

Miljöprovtagningar och övervakning

I samband med exploatering av mark eller åtgärder inom förorenade områden krävs vanligtvis miljöprovtagning av olika omfattning. För att resultaten skall bli tillförlitliga och användbara måste provtagningen genomföras på rätt sätt, av personal med erforderlig kompetens. Det är även avgörande att den som utför provtagningen är oberoende och tar ansvar för hela kedjan, från provtagning till utvärdering och tolkning av resultat. Som ett oberoende expertföretag kan vi bistå våra kunder med detta samt hjälpa till att kommunicera resultaten med myndigheter eller andra berörda parter.

Många typer av miljöfarlig verksamhet kräver löpande övervakning, vilket regleras inom ramen för deras tillstånd/beslut. Vi bistår i dagsläget ett stort antal verksamheter med denna typ av övervakning. Utöver själva övervakningen agerar vi även miljöstöd och upprättar miljörapporter samt föreslår lämpliga åtgärder för efterlevande av gällande villkor.

Provtagning och vattenkvalité

Tjänstekategorin innefattar bl.a.:

 • Markmiljöprovtagning
 • Yt-och grundvattenprovtagning
 • Bergprovtagning
 • Sedimentprovtagning
 • Porgasprovtagning
 • Trädprovtagning
 • Provtagningsplan
 • Saneringsanmälan
 • Utvärdering
 • Åtgärdsförslag

Miljöstöd och Tillsynsfrågor

Våra kunder utgörs ofta av verksamhetsutövare med hög kompetens gällande exploatering eller drift av anläggningar. Dessa kunder är experter på det de gör, men de är inte nödvändigtvis experter på miljöfrågorna samt kommunikation av tillsynsfrågor med myndigheterna.

Vår roll är därför ofta att bistå med dessa bitar så att verksamheten flyter på så smidigt som möjligt, samtidigt som verksamhetsutövaren kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Eftersom problem med frågor som berör verksamhetens tillåtlighet och drift kan få stora implikationer är det ofta en god investering att lägga ut dessa delar på erfarna miljökonsulter med kundens bästa i fokus.

Vi bistår även våra kunder med olika typer av anmälningsärenden, så att de kan genomföra de verksamheter de önskar. Beslutens utformning är avgörande för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt, varför vi ständigt arbetar för att bolagen skall få beslut som medger rätt förutsättningar i form av omfattning och försiktighetsmått.

Fru Justitia med våg och ögonbindel

Tjänstekategorin innefattar bl.a.:

 • Miljöstöd
 • Tillståndsärenden
 • Tillsynsfrågor
 • Miljökonsekvensbeskrivning?
 • Miljörapport
 • Framtagande av kontrollprogram
 • Klassificering av avfall
 • Framtagande av platsspecifika riktvärden (PSR)

Naturvård

För att samhället skall kunna utvecklas på ett hållbart sätt krävs hänsyn till den omgivande naturen. Detta innebär att exploatering och verksamheter måste lokaliseras och utformas på ett sådant sätt att negativ påverkan på den biologiska mångfalden minimeras. För att kunna göra detta krävs ett erforderligt kunskapsunderlag och kunskap om vilka anpassningar som krävs för att säkerställa en acceptabel påverkan på miljön.

Vi bistår våra kunder med såväl grundläggande inventeringar (naturvärdesinventeringar) samt förslag på anpassningar för att maximera nyttan. Detta är ofta en avgörande fråga i samband med ianspråktagande av naturmark, varför rätt underlag ofta är det som möjliggör den önskade verksamheten.

Sjö med skog runt i solnedgången

Tjänstekategorin innefattar bl.a.:

 • Naturvärdesinventeringar (NVI)
 • Miljöåtgärder

Är du redo att komma igång?
Kontakta oss idag för att prata med oss.