Tidigare miljöuppdrag

Svensk Ekologikonsult AB bildades under våren 2011, men vi har tidigare bedrivit liknande verksamhet inom Nordisk Biokonsult HB sedan 2005. Syftet med övergången till det nya bolaget var att erbjuda ett bredare tjänsteutbud inom ramen för ett aktiebolag.

Utvalda miljöuppdrag under 2016

 1. Utredning av mindre reningsverks påverkan på  skärgårdsrecipient. Värmdö kommun 2016
 2. Markprovtagning i förorenade områden. Privata företag. 2016
 3. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2016
 4. Inventering av vattensalamander. Värmdö kommun 2016
 5. VA-rådgivningstjänst för Värmdö kommun 2016

Utvalda miljöuppdrag under 2015

 1. Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Sigtuna kommun Privat företag 2015
 2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för bergtäkt i Sigtuna kommun. Privat företag 2015
 3. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för grustäkt i Norrtälje kommun. Privat företag 2015
 4. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för grustäkt i Nynäshamns kommun. Privat företag 2015
 5. Genomförande av inventering, provtagning och upprättande av MKB för småbåtsmarina, Värmdö kommun. Privat fastighetsägare 2015
 6. Naturvärdesbedömning inför planerad Etablering av brygga, Tyresö kommun Privat fastighetsägare 2015
 7. Naturvärdesbedömning inför planerad etablering av deponi, Sigtuna kommun Privat företag 2015
 8. Naturvärdesbedömning inför planerad etablering av deponi, Botkyrka kommun Privat företag 2015
 9. Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Norrtälje kommun Privat företag 2015
 10. Markprovtagning i förorenade områden. Diverse privata företag 2015
 11. Utvärdering och karakterisering av förorenade massor från entreprenad. Diverse privata företag 2015
 12. Inventering, provtagning och naturvärdesbedömning av undervattensmiljön kring Horssten samt Grönskär och Stångskär. Värmdö kommun 2015
 13. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2015
 14. Insamling av Mytilus längs med södra Sveriges kust. Naturhistoriska riksmuseet 2015
 15. Regional miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar, Gotland. Underkonsult till annat konsultföretag 2015
 16. Beräkning och GIS-modellering av grundvattentillgång. Värmdö kommun 2015 Utredning av BDT-vattens egenskaper, risker och reningsbehov. Värmdö kommun 2015
 17. Utredning av förorenat dricksvatten på Runmarö. Värmdö kommun 2015

Miljöuppdrag under 2014

 1. Utredning av miljöpåverkan på sjön Långträsket. Värmdö kommun 2014
 2. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Stora räfsevik. Värmdö kommun 2014
 3. Värdering av ekosystemtjänster vid Hemmesta sjöäng. Värmdö kommun 2014
 4. Naturvärdesbedömning inför detaljplanering. Värmdö kommun 2014
 5. Naturvärdesbedömning inför utökad bergtäkt. Privat företag 2014
 6. Naturvärdesbedömning inför kommande deponi. Privat företag 2014
 7. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2014
 8. Utvärdering av olika enskilda avloppssystems inverkan på grundvattenbudget. Värmdö kommun 2014
 9. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av metallåtervinningsyta, Privat företag 2014
 10. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av deponi, Privat företag 2014
 11. Markprovtagning inför utbyggnad av roslagsbanan, Privat företag 2014
 12. Provtagning och riskutvärdering av förorenade massor inför deponering. Privat företag 2014
 13. Insamling av Mytilus för Genetiska Studier. Södertörns Högskola 2014
 14. Deltagande i projekt PLANTFISH. Stockholms Universitet 2014
 15. MIFO II – undersökning vid Ullnatippen i Täby kommun. Privat företag 2014

Miljöuppdrag under 2013

 1. Framtagande av handlingsplan inför projekt N- och P-neutral kommun. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
 2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av hanteringsyta. Privat företag 2013
 3. Framtagande av Plan-MKB för exploatering av Jonsereds fabriker. På uppdrag av Partille kommun 2013-2014
 4. Naturvärdesbedömning i anslutning befintlig grustäkt. Privat företag 2013
 5. Naturvärdesbedömning inför kommande exploatering av Jonsereds fabriksområde. På uppdrag av Partille kommun 2013
 6. Miljöinventering av vegetationsklädda bottnar i Y-län. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland 2013
 7. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig bergtäkt. Privat företag 2013
 8. Naturvärdesbedömning i anslutning till befintlig deponi. Privat företag 2013
 9. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Herrviken. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
 10. Nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet 2013
 11. Undervattenskartering och naturvärdesbedömning inför exploatering av Östra Mörtnäs. På uppdrag av Värmdö kommun 2013
 12. Provtagning av Fucus radicans i Västernorrland. På uppdrag av Stockholms Universitet 2013
 13. Konsekvensbedömning vid muddringsärende. Privatperson 2013
 14. Författande av undersökningstyp ”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter”. På uppdrag av Naturvårdsverket 2013
 15. Nationell sammanställning och rapportering av projekt ”Visuella metoder”. På uppdrag av Naturvårdsverket 2013

Miljöuppdrag under 2012

 1. Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun 2012
 2. Inventering av höstreproduktiv Fucus på Gotland. På uppdrag av Stockholms universitet 2012
 3. Utvärdering av undersökning av marina naturtyper med visuella metoder. 2012
 4. MKB för restaurering och muddring av Insjön (våtmark/sjössystem) på Tyvön. På uppdrag av Stiftelsen Gunnar & Elsa Jäderlunds minne 2012
 5. MKB för brygganläggning på privatfastighet i Norrtälje kommun. Privatperson 2012
 6. Naturvärdesbedömning inför exploatering, Norrtälje kommun. Privat företag 2012
 7. Naturvärdesbedömning inför fortsatt uttag av grusmaterial vid befintlig täkt i Håbo kommun. Privat företag 2012
 8. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet. 2012

Miljöuppdrag under 2011

 1. Utvärdering av åtgärder mot övergödning i Östersjöns innerskärgård. 2011- 2012, på uppdrag av Baltic 2020.
 2. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön 2011, på uppdrag av Stockholms Universitet.

Miljöuppdrag före 2011

 1. Inventering av vattenväxter i 10 sjöar, 2010, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.
 2. Behovsanalys för åtgärdsplan mot övergödning för Storsjön 2009, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands Län.
 3. Uppföljningsinventering av vattenvegetation,  Bornsjön 2008 , på uppdrag av Stockholm Vatten.
 4. Inventering av vattenvegetation, Ältasjön 2007, på uppdrag av Stockholm Vatten
 5. Inventering av vattenvegetation, Flaten 2006, på uppdrag av Stockholm Vatten.
 6. Inventering av vattenvegetation, Långsjön 2006, på uppdrag av Stockholm Vatten.
 7. Inventering av vattenvegetation i Bornsjön 2005, på uppdrag av Stockholm Vatten.